Дала фольклорынын антологиясы: он томдық. Т.3: Тарихи жырлар / құраст., баспаға дайындағандар П.Т.Әуесбаева, Н.Елесбай. – Алматы: Brand Book, 2019. – 584 бет