Құнанбаев Абай: 10 томдық жинағы. Т.7. Buch of worte/ Құнанбаев А. – Алматы: RS; Халықаралық Абай клубы, 2020. – 200 s.