Рәш Мыңбай, Жадымда қалған жайсандар. Т.1. Естеліктер / М.Рәш. – Алматы: Ан Арыс, 2020. – 520 б.