Қазақстан Республикасы Мемлекеттік орталык музейі қорындағы шығыс монеталары. Т.2: Иллюстрацияланған ғылыми каталог = Восточные монеты из фондов Центрального государственного музея Республики Казахстан: Иллюстрированный научный каталог. Т.2 = Oriental coins from collection of the Central state museum of the Republic of Kazakhstan: Scientific catalogue. 2 volume. – Алматы: Интеллсервис, 2020. – 420 бет. – (қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде).