Дала фольклорының антологиясы. Он томдық. Т.8. Прозалық фольклор: Аңыздар. – Алматы: Brand Book, 2020. – 472 бет