Мұқанов, С. Сұлушаш: роман мен повесть / С.Мұқанов. – Алматы: Атамұра, 2002. – 288 б.