Лайас, Г. Аспантау асқан үркін көш / Г.Лайас. – Алматы: AmalBoks, 2018. – 288 б.