Ботбай, Оралбек. Нысап сайын береке: кәсіпкерлік жазбалар / О.Ботбай. – Алматы, 2021. – 200 б., ил.