Амантай Д., Қарқаралы басында. 1 т. / Д.Амантай. – Алматы: Өнер, 2021. – 400 б.