Толқынқызы Танакөз, Үнсіз отырмашы…: өлеңдер / Т.Толқынқызы. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2021. – 168 б.