Ремарк Эрих Мария, Аманат өмір немесе Тәңірі алдында теңбіз: роман; ауд.Б.Әдетов / Э.М.Ремарк. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2022. – 232 б. – (Әлемдік классика)