Картаева Тәттігүл, Сыр-Арал этнографиясы / Т.Картаева. – Алматы: Қазақ кітабы, 2022. – 512 б.