Yistoru of Astana / Z.E. Kabuldinov.

Kabuldinov Z.E., Yistoru of Astana / Z.E. Kabuldinov. – Almaty: Atamura, 2018. – 342 p.