Құнанбаев Абай: 10 томдық жинағы. Т.10. Слово об Абае / Құнанбаев А. – Алматы: RS; Халықаралық Абай клубы, 2020. – 296 с.